விடியலில் தாரணி

விடியலில் தாரணி விடியவும் தாகம் நீகையில் தாரணி கனவில் பாரு என்னை நீதொலைவில் தாரணி துலையாத இவன்தான் நீஎன்னுயிர் தாரணி எதுவாகிலும் இங்கு நீ

நான்

உயிர் ஓவியம் என்னிடம் இல்லைகற்பனை சித்திரம் மட்டுமே உள்ளதுஎன் கற்பனைகள் உயிராகும் இல்லைநான் ஓவியமாவேன்