நான்

உயிர் ஓவியம் என்னிடம் இல்லை
கற்பனை சித்திரம் மட்டுமே உள்ளது
என் கற்பனைகள் உயிராகும் இல்லை
நான் ஓவியமாவேன்

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *