கரையாக உன் நினைவலைகள்

அலை வீசும் மனதில்
கரையாக உன் நினைவலைகள்
ஆயிரம் முறை அடித்தாலும்
அனைத்தும் உன்னையே சேரும்

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *