முரடான வாழ்வு இனிதானது…சுமையான வாழ்வு சுகமானது…

இருந்தால் தேடுவார்கள்
இல்லையேல் ஓடுவார்கள்
கேட்க வருவார்கள்
கொடுதால் இனிபார்கள்
இல்லையேல் கசப்பார்கள்
தேவை பூர்த்தியாகும் வரை
தொந்தரவு செய்வார்கள்
தன் தேவை முடிந்த பின்
தட்டி விட்டு போவார்கள்
பலவித மனிதர்கள்
பறைசாற்றும் மனிதர்கள்
பரந்த உலகில் பரதேசி மனிதர்கள்

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *