அவள் இல்லாமல் நீயில்லை

தன் உயிரிலும் மேலாக நேசிப்பாள்
உன் சுமையை சுகமாய் தாங்குவாள்
உன்னை பார்த்த பின்பே உண்பாள்
அவள் எதிர்பார்ப்பு அனைத்தும் உன்னில் இருக்கும்

உன்னை மட்டுமே சொந்தமாய் நினைப்பாள்
உனக்கேதுமென்றால் துடித்திடுவாள்
உன் நோய் நீங்க விரதமிருப்பாள்
அவள் கனவு நினைவு அனைத்தும் நீயாவாய்

என்றும் உன் கையைப் பற்றிடுவாள்
உன் பெயர் சொல்லப் பெற்றெடுப்பாள்
நீ வெற்றி பெற கஷ்டப்படுவாள்
அவள் இல்லாமல் நீயில்லை

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *