நெஞ்சம் வேண்டும் உனது

சிட்டுக் குருவி இரண்டு
கொஞ்சிக் குலாவிக் கொண்டு
இன்பம் கண்டது இங்கு – என்
நெஞ்சம் தொலைந்தது அங்கு

இறகை விரித்து சென்று
இரும்புக் கதவில் நின்று
இனிமை பேசுது நன்று
என் இளமை இனித்தது இன்று

பலது நினைக்குது மனது
இளங்குருவி பறக்குது இனிது
நெஞ்சம் வேண்டும் உனது
நான் கொஞ்ச நினைக்கும் பொழுது

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *