நீயே தானே வேண்டும்

நீயே தானே வேண்டும்
நான் அணைத்து உறங்க
தாயாய் மாற வேண்டும்
நான் கொஞ்சிப் பழக
பேரன்புக் காதலன் நான்
கொஞ்சம் சாய
நீயே தானே வேண்டும்

சோகம் மறக்க வேண்டும்
நாம் சுகமாய் வாழ வேண்டும்
தாயே நீயும் சேயாய் – என்
மார்பில் கொஞ்சம் வேண்டும்

நீயே தானே வேண்டும்
நான் நீயாய் மாற வேண்டும்
தாயே நீயே வேண்டும்
நான் சேயாய் மாற வேண்டும்

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *