நீ என்றும் சிறப்பு

என்னவள் எங்கே…
தேடுகிறேன் இங்கே…
பாரடி நீயே
என் தேவ தீயே

நான் தேடும் காதலே
எங்கோ இருக்கு
நான் தேடும் வாழ்க்கையே
எப்போ எனக்கு
தாரமே தேடி வா
தாகமே தீர்க்க வா
ஆழக்கடல் நீயே
தேடல் துணை நானே

நான் தேடும் அன்னமே
நீ என்றும் அழகு
நான் தேடும் வண்ணமே
நீ என்றும் சிறப்பு

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *