வாசம் தந்த மலரே

வாசம் தந்த மலரே
வாடிக் கிடப்பதேனோ
பாசம் கொண்ட கிளியே
அடைக்கப்பட்டதாலோ

தேற்றும் என் மனம் உன்னை
தேவையறியேனோ
தேடல் கொண்ட வாழ்வில்
தேவை நீதானோ

போற்றிப் புகழும் நினைவும்
போகத் துடிக்கின்றனவோ
வாடி வதங்கிக் கிடக்கும் பெண்ணை
வந்து அணைக்கலையோ

போட்டி போட்டு ஆட்டம் கொண்டேன்
சிறைவாசம் கொள்ளவோ
மீண்டு வந்து உன்னைத் தாங்க
நாளொன்று இல்லையோ

பாதிக்கடல் மூழ்கி விட்டேன்
இறைவருள் கிட்டாதா
பாவி நான் எங்கு சேர்வேன்
யார் தான் அறிவாரோ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *