உன்னவன் காதல்

மின்னி மின்னி உன் கண்கள்
சொன்னது காதல் – என்னை
தேடித் தேடி வந்து
சொன்னாய் காதல்

உன் பேச்சில் நான் கொண்டேன் காதல்
உன்னால் தான் இந்த காதல்
பலகோடி பேர் நெஞ்சில் காதல்
பரிவாக என் மீது காதல்

திடமாக நான் வாழ காதல்
தினம் நூறு தந்தாயே காதல்
அழகான நீ காதல்
அதுவே என் காதல்

உன்னில்
காதல்
உன்னவன்
காதல்
என்னவள்
தந்த
என்
காதல்

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *