நீ தந்த உன்னத அன்பு

உன் கண்கள் சொன்ன காதல்
காலத்துக்கும் என் உயிரில் கலந்ததடி
நீ தந்த உன்னத அன்பு
என் உயிர் உள்ளவரை மறவாதடி

எனக்காக நீ பயணித்த பயணங்கள்
என்றும் உன்னை நினைவு கூறுமடி
உன்னால் நான் கொண்ட நிம்மதி
யாராலும் எனக்கு தர முடியாதடி

வாழ்வில் பிரியும் சூழ்நிலை வந்தாலும்
வாழ்ந்திடும் என்னவளே
முப்பொழுதும் உன் கற்பனையில்
என் ஜீவன்

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *