உன்னவன் நான் என்பேன்

சிறந்த குணம் கண்டேன்
சீரான ஒழுக்கம் கொண்டேன்
உன்னவன் நான் என்பேன்
உன் அன்பைப் பறித்துக் கொண்டேன்

சுமையான வாழ்வு கொண்டேன்
சுகமாக நீ கிடைத்தாய்
இதமான உந்தன் உள்ளம்
என்றும் எனக்கு சொந்தம்

கனிவான எந்தன் தங்கம்
கதை நூறு சொல்லும் சொந்தம்
செயலாக நீ கிடைக்க
நெடுங்கால தவமிருப்பேன்

நான்
என்னை
அறிந்தது
உன்னால்

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *