பார்வை ஒன்றே போதும்

உன்னைக் காணத்துடிக்கும்
என் ௧ண்கள்
உன்னைக் காணாது ஏங்கும்
என் இதயம்

பார்வை ஒன்றே போதும் எனும்
என் மனது
பார்த்தாலே பரவசமாகும்
என் மேனி

தொடத்துடிக்கும்
என் கரங்கள்
தொட்டு ருசிக்க
என் மடல்கள்

தர வேண்டும் எனக்கு நீ
இந்த வரங்கள்

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *