நினைவில் நீ என்னவள்

காலையில் நீ கானமயில்
மாலையில் நீ மாங்குயில்
கனவில் நீ ௧ன்னிமான்
நினைவில் நீ என்னவள்

தொட்டால் சிலிர்க்கும் வெண்பனி
மணந்தால் மணக்கும் மல்லிகை
பட்டால் போதும் உன் மேனி
பட்டாம்பூச்சியாவேன் என் தோழி

வாங்கும் என் மனம் உன் அன்பை
தாங்கும் என் மனம் உன்னை
ஏங்கும் என் மனம் நீயில்லையென்றால்

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *