இவன் என்றும் உன்னவன் தான்

தூரத்தில் நான் இருந்தாலும்
துடிக்கும் என் இதயம்
உன்னோடு தான்

காலத்தால் நாம் பிரிந்திருந்தாலும்
காண்பதெல்லாம் உன்
சொர்ப்பனம் தான்

தேவைகள் எனக்கிருந்தாலும்
தேவையெல்லாம் எனக்கு
நீ மட்டும் தான்

பார்க்க முடியாவிட்டாலும்
கண் மூடினால் எங்கும்
உன் முகம் தான்

திட்டினாலும் பேசினாலும் துரத்தினாலும்
இவன் என்றும்
உன்னவன் தான்

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *