வஞ்சகன் நானோ

தவறி விழுந்தாயோதப்பு என்மேல் தானாதவிர்த்துப் போனேனேதடுமாறுது என் மனமே உன்னை வஞ்சித்தாலோவஞ்சகன் நானோநான் பிறள கூடாதாநாக்கு அறுந்து போகாதாமன்னிக்க வேண்டும்என் சாமி நீங்க

அன்பு மகள்

என் ஆசை மகளே வருகஉன் ஆசைகள் என்னிடம் சொல்கஉன் தகப்பன் நான் இருக்கன்நீ கேட்டதைத் தான் செய்க பால்வடியும் உன் முகத்தைபார்த்தால் வந்த பசி தீருமம்மாதேன் சிந்தும் உன் அழகை ரசிக்கஇரு கண் போதாதம்மாநீ படித்து வளரும் வரைநான் நிழலாய் காப்பேன் அம்மாநான் வணங்கும் இறைவன் அளித்த அன்பு மகள் அபிஷா நீங்க வான் உயர பறக்க வேண்டும்உலகம் போற்ற வாழ வேண்டும்ஆயக்கலைகள் அனைத்தும் உனக்கு ஏக இறைவன் அருள்வாராக