அன்பு மகள்

என் ஆசை மகளே வருக
உன் ஆசைகள் என்னிடம் சொல்க
உன் தகப்பன் நான் இருக்கன்
நீ கேட்டதைத் தான் செய்க

பால்வடியும் உன் முகத்தை
பார்த்தால் வந்த பசி தீருமம்மா
தேன் சிந்தும் உன் அழகை ரசிக்க
இரு கண் போதாதம்மா
நீ படித்து வளரும் வரை
நான் நிழலாய் காப்பேன் அம்மா
நான் வணங்கும் இறைவன் அளித்த அன்பு மகள் அபிஷா நீங்க வான் உயர பறக்க வேண்டும்
உலகம் போற்ற வாழ வேண்டும்
ஆயக்கலைகள் அனைத்தும் உனக்கு ஏக இறைவன் அருள்வாராக

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *