வாரன் வாரன் உன்னோடு என்றும் வாரன்

பாரன் பாரன்என்னைக் கொஞ்சம்நினைத்துப்பாரன்வாரன் வாரன் உன்னோடுஎன்றும் வாரன்தாரன் தாரன் உனக்குவேண்டியதைத் தாரன்போறன் போறன்நீயில்லாமல்செத்துப் போறன்

பேதை நீயோ தாரணி

மனம் தேடும் மல்லிகைகுணம் நிறைந்த தேவதைஎண்ணம் சிந்தும் கனிமொழிகன்னம் கிள்ளும் பைங்கிளிபோதை தரும் தேன்துளி பேதை நீயோ தாரணி