காலைப்பனிப் போர்வையில் ஓரணைப்பு

காலைப்பனிப் போர்வையில் ஓரணைப்பு
பொன்மேனி உரசலில் மெய் சிலிர்ப்பு
செந்நிற கதிர் ஒளியில் கொஞ்ச கலைப்பு
பெண்மேனி சிவக்கையில் ஏன் தவிப்பு
என் நெஞ்சம் உருகையில் உன் நினைப்பு
ரோஜாவே நீயல்லவோ சிறப்பு
நானும் நீயும் இணைபிரியா நட்பு
என்று மறுபடியுன்னை சந்திப்பு
உன் பெயரே என் கையில் நாடித்துடிப்பு
என் குடும்பம் என்னும் என் மதிப்பு.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *