கண்ணம்மா

நாளும் என்ன சோகம் கண்ணம்மாஉன் வாழ்க்கைநாளை வெள்ளிக் கோலம் அல்லவாஎன் தங்கம்நீ கலங்கி நிக்கக் கூடாதுநீந்தி ஓடி தாண்டிக் கொள்ளணும் உன் சொந்தம்நாளை வரும் காலம் பார்த்துநமக்காக கண்விழித்து காத்திருக்கணும்என்ன கஷ்டம் உன்னைத் தாக்கிலும்என்றும் நீங்க திடம் கொள்ளணும் உண்மை அன்பு அழியாதம்மா எதிலும்உன்னை விட்டு பிரியாதம்மாவாழ்ந்த வாழ்க்கை போதாதம்மாவரும் வரை பொருத்திருக்கணும்

இவன் என்றும் உன்னவன் தான்

தூரத்தில் நான் இருந்தாலும்துடிக்கும் என் இதயம்உன்னோடு தான் காலத்தால் நாம் பிரிந்திருந்தாலும்காண்பதெல்லாம் உன்சொர்ப்பனம் தான் தேவைகள் எனக்கிருந்தாலும்தேவையெல்லாம் எனக்குநீ மட்டும் தான் பார்க்க முடியாவிட்டாலும்கண் மூடினால் எங்கும்உன் முகம் தான் திட்டினாலும் பேசினாலும் துரத்தினாலும்இவன் என்றும்உன்னவன் தான்