என் உறவே

கிட்ட இழுத்துகட்டியணைத்துஉன்னைப் பின்னிகதை நூறு சொல்லிதேவைகள் கோடிதோழியில் தேடிதொடுவானம் தொலைவோம் என் உறவே

என் ஆசை உறவே

என் ஆசை உறவேநீ என்னோடு வா….என்றும் உன்னைக் காத்திடுவேன்அன்போடு நான்பொன் மாலைப்பொழுதுயாவும் உன்னோடு தான்….பொன் வைரம் நான்சூடுவேன் எந்நாளும் தான்….கண்ணே நீ கலங்காமல் வாழ்ந்திடவேகண் இமைபோல் நான் காப்பேன்வாழ்நாளிலே….பெண்ணே நீ என்றென்றும் பூச்சூடவேபேரானந்தம் நான் கொள்வேன் பொண்டாட்டியே….

நெஞ்சம் வேண்டும் உனது

சிட்டுக் குருவி இரண்டுகொஞ்சிக் குலாவிக் கொண்டுஇன்பம் கண்டது இங்கு – என்நெஞ்சம் தொலைந்தது அங்கு இறகை விரித்து சென்றுஇரும்புக் கதவில் நின்றுஇனிமை பேசுது நன்றுஎன் இளமை இனித்தது இன்று பலது நினைக்குது மனதுஇளங்குருவி பறக்குது இனிதுநெஞ்சம் வேண்டும் உனதுநான் கொஞ்ச நினைக்கும் பொழுது