இளம் பூவிதல் மொட்டு

திட்டித் திட்டி….கிட்டே வந்துகாதல் சொன்னாய் அற்புதமாய்தொட்டுத் தொட்டு கண்கள் சற்றுபற்றிச் சென்றாய் என் மனதை மொட்டு மொட்டுஇளம் பூவிதல் மொட்டுஎன்றும் மலர்வாய் என்னுயிரில் கட்டு கட்டுகனவிலேனும் என்னை அனைத்துக் கட்டுஎன்றும் இனிப்பேன் உன்னோடுவிட்டு விட்டு என் மூச்சை விட்டுநானும் செல்வேன் நீ போனால்

உன்னில் நான்

காதலாய் கசிந்திடுவேன் – உன்னைகாணாமல் துடித்திடுவேன்சுருதியாய் சுகமளிப்பேன்சடுதியாய் முன் நிற்பேன் கருணையோடு பார்த்திடுவேன்கலங்காமல் காத்திடுவேன்அன்போடு அழைத்திடுவேன்அன்றாடம் அணைத்திடுவேன் கண்ணோடு விளையாடுவேன்காதோடு கதை பேசுவேன்உதட்டில் உணர்வாவேன்தொட்டில் நானாவேன் தேட விடமாட்டேன்தூர போக மாட்டேன்உன்னோடு வாழ்ந்திடுவேன்நீயின்றி மாய்ந்திடுவேன் உன்னில் நான்

பார்வை ஒன்றே போதும்

உன்னைக் காணத்துடிக்கும்என் ௧ண்கள்உன்னைக் காணாது ஏங்கும்என் இதயம் பார்வை ஒன்றே போதும் எனும்என் மனதுபார்த்தாலே பரவசமாகும்என் மேனி தொடத்துடிக்கும்என் கரங்கள்தொட்டு ருசிக்கஎன் மடல்கள் தர வேண்டும் எனக்கு நீஇந்த வரங்கள்

உன்னவன் காதல்

மின்னி மின்னி உன் கண்கள்சொன்னது காதல் – என்னைதேடித் தேடி வந்துசொன்னாய் காதல் உன் பேச்சில் நான் கொண்டேன் காதல்உன்னால் தான் இந்த காதல்பலகோடி பேர் நெஞ்சில் காதல்பரிவாக என் மீது காதல் திடமாக நான் வாழ காதல்தினம் நூறு தந்தாயே காதல்அழகான நீ காதல்அதுவே என் காதல் உன்னில்காதல்உன்னவன்காதல்என்னவள்தந்தஎன்காதல்

அன்பே என அழைப்பாயா

தோளில் கொஞ்சம் சாய்வாயாஎன் சோகம் தனை கேட்பாயாவாடி வதங்கி கிடக்கும் என்னைஉள்ளம் குளிர வைப்பாயா தேடல் கொண்ட வாழ்வுகளில்தேடிக் கொஞ்சம் வருவாயாஅன்பை அள்ளித் தருவாயாஅன்பே என அழைப்பாயாதுன்பம் துலைத்து நான் தூங்கஎன் கனவில் கொஞ்சம்மிதப்பாயா இன்பமே என இனித்தாயேஇன்றும் அன்றும் ருசித்தாயேகொஞ்சி குலாவ அழைத்தேனேஎன்னில் கொஞ்சம் வருவாயா

நீ என்றும் சிறப்பு

என்னவள் எங்கே…தேடுகிறேன் இங்கே…பாரடி நீயேஎன் தேவ தீயே நான் தேடும் காதலேஎங்கோ இருக்குநான் தேடும் வாழ்க்கையேஎப்போ எனக்குதாரமே தேடி வாதாகமே தீர்க்க வாஆழக்கடல் நீயேதேடல் துணை நானே நான் தேடும் அன்னமேநீ என்றும் அழகுநான் தேடும் வண்ணமேநீ என்றும் சிறப்பு

அன்பே உயிரானாய்

தொட்டு உறவாடவில்லைஉன்னைகட்டி கதை பேசவில்லைகை கோர்த்து சென்றதில்லைஎங்கேயும்சேர்ந்தும் நின்றதில்லை கண்கள் உறவாடியதுஇரு மனமோ கதை பேசியதுநினைவோஉனதாகியதுஇரு இதயம்ஒன்றாகியது திசைகள் நீயானாய்என் தசையும் நீயானாய்அசைவும் நீயானாய்அன்பே உயிரானாய்