காலைப்பனிப் போர்வையில் ஓரணைப்பு

காலைப்பனிப் போர்வையில் ஓரணைப்புபொன்மேனி உரசலில் மெய் சிலிர்ப்புசெந்நிற கதிர் ஒளியில் கொஞ்ச கலைப்புபெண்மேனி சிவக்கையில் ஏன் தவிப்புஎன் நெஞ்சம் உருகையில் உன் நினைப்புரோஜாவே நீயல்லவோ சிறப்புநானும் நீயும் இணைபிரியா நட்புஎன்று மறுபடியுன்னை சந்திப்புஉன் பெயரே என் கையில் நாடித்துடிப்புஎன் குடும்பம் என்னும் என் மதிப்பு.