வஞ்சகன் நானோ

தவறி விழுந்தாயோதப்பு என்மேல் தானாதவிர்த்துப் போனேனேதடுமாறுது என் மனமே உன்னை வஞ்சித்தாலோவஞ்சகன் நானோநான் பிறள கூடாதாநாக்கு அறுந்து போகாதாமன்னிக்க வேண்டும்என் சாமி நீங்க