வாரன் வாரன் உன்னோடு என்றும் வாரன்

பாரன் பாரன்என்னைக் கொஞ்சம்நினைத்துப்பாரன்வாரன் வாரன் உன்னோடுஎன்றும் வாரன்தாரன் தாரன் உனக்குவேண்டியதைத் தாரன்போறன் போறன்நீயில்லாமல்செத்துப் போறன்

என் உலகம் நீயல்லவா

கனவு கண்டாயோ – என் தங்கம்கலங்கி நின்றாயோகதறி அழுதாயோ – என்னைதுரத்தி வெளுத்தாயோ மன்னிப்பு கேட்டேன் அல்லவாகட்டித் தழுவிக் கொல்லவாஅப்படிக் கதைப்பேனா – என்மனம் தான் இடம் கொடுக்குமா என் உலகம் நீயல்லவாஎன் தேவி கதை சொல்லவாஉன் சொந்தம் நான் அல்லவாஉன்னோடு தான் என் வாழ்வல்லவா அன்புத்தாய் நீயல்லவாஉன்னை என்றும் அணைத்துக் கொள்ளவாஉன்னை விட ஏது பெரிதம்மாஇந்த பாசம் என்றும் உனதம்மா