நான்

உயிர் ஓவியம் என்னிடம் இல்லைகற்பனை சித்திரம் மட்டுமே உள்ளதுஎன் கற்பனைகள் உயிராகும் இல்லைநான் ஓவியமாவேன்